Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SHIPTECH s. r. o., so sídlom Most pri Bratislave 548, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 44 070 390, DIČ: 2022571276, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 53199/B, prevádzka internetového obchodu www.LODEACLNY.sk, je Shiptech s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, alebo služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: info@lodeaclny.sk

tel: +421 903 247 170

tel: +421 903 952 267

ďalšie kontaktné údaje sa nachádzajú v sekcii „Kontakty"

 

Bankové spojenie:

SLSP – 0189786034/0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK4309000 000 000 189786034

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/ 58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

1. Definícia pojmov

Predávajúci

Predávajúci internetového obchodu lodeaclny.sk je Shiptech s.r.o., so sídlom Most pri Bratislave 548, 900 46 Most pri Bratislave.

 

Kupujúci

Kupujúci je spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorý vstúpil do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, resp. zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľ je

  • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Objednávka

Objednávka je kúpna zmluva na základe, ktorej je realizovaný predaj tovaru, alebo služieb.

 

2. Objednávka

Objednávka – kúpna zmluva, vzniká na základe potvrdenia pri procese objednávania tovaru, alebo služieb v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, alebo e-mailom. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) sa pokladá za záväznú pre obe strany, pokiaľ nepríde k porušeniu zmluvných podmienok v čase potvrdenia.

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku (individuálna objednávka na zákazku), alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

 

Objednávať je možné následujúcim spôsobom:

  • prostredníctvom elektronického obchodu na www.lodeaclny.sk,
  • elektronickou poštou na adrese info@lodeaclny.sk,
  • osobne.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru, alebo kedykoľvek pred potvrdením objednávky predávajúcim.

V prípade stornovania potvrdenej individuálnej objednávky na zákazku (čln, loď, lodný motor, pontón a pod.) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé, alebo zavádzajúce osobné údaje. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky, alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ resp. nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie jako podnikateľ resp. na IČO).

b) Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú výrobky vyhotovené, alebo upravené na mieru, resp. sa týkajú individuálnej objednávky na zákazku (čln, loď, lodný motor, pontón a pod.).

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Pri nákupe nad 200€ môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahraničia, resp. tovaru nad 25kg predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a miesta dodania, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

d) Poštovné bude prepočítavané podľa aktuálnych sadzieb prepravcu, viď sekcia poštovné. V prípade individuálnej dopravy Vám bude presná cena zaslaná na potvrdenie a odvíja sa od tovaru a prepravnej vzdialenosti. Vybraný tovar je možné si prevziať osobne.

6. Záruka, reklamácie a servis

Záručná doba vzťahujúca sa na produkty a slúžbý je 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak) a začína plynúť od prevzatia tovaru.

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí reklamačný postup uvedený nižšie.

Pošlite e-mail na mailovú adresu: info@lodeaclny.sk, kde uvediete:

  • typ výrobku,
  • jeho výrobné číslo,
  • číslo predajného dokladu,
  • popis závady

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d) Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

7. Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z.z" v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby Obchodným zákonníkom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.6.2013 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop